R jak RELACJE – efekt domina a szkolna codzienność

Szkolna codzienność jest nieprzewidywalna, ale jedno jest pewne: w budowaniu relacji konieczne są elastyczność i umiejętność dopasowania. Tak jak w dominie: poszczególne elementy powinny do siebie pasować. Relacje w środowisku szkolnym to specyficzny mechanizm. Dlatego dla nauczyciela XXI wieku ważne są sposoby budowania i utrzymania relacji z uczniem, klasą i z rodzicami, zasady tworzenia szkoły dialogu. Ponadto niezbędna jest wiedza dotycząca podstawowych narzędzi, które może wykorzystać w codziennej pracy (mediacje, tutoring, coaching). Istotne wydają się także założenia idei TOC (teorii ograniczeń), które stanowią jeden z filarów skutecznej komunikacji z uczniem w dzisiejszych czasach. Zapraszamy Was w podróż po narzędziach przydatnych współczesnemu nauczycielowi, narzędziach, które budują, podtrzymują i wspierają relacje – podstawę tworzenia szkoły dialogu.

 

Zobacz relację online GREAT „R jak Relacje”!

 
 

Pobierz GREAT booka „R jak Relacje”!

 
 

Pobierz CERTYFIKAT uczestnictwa „R jak Relacje”!

 

GREAT: R jak RELACJE

Sposoby budowania i utrzymania relacji z uczniem, klasą i rodzicami – budowanie szkoły dialogu

Umiejętności komunikacyjne nauczyciela są jednym z kluczowych czynników motywujących w procesie uczenia się uczniów i współpracy z nimi, ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dobra komunikacja to podstawa efektywnego procesu uczenia się. Ważne jest, aby relacje w grupie, z którą pracujemy, opierały się na zasadach dobrej komunikacji, wzajemnym słuchaniu oraz umiejętnym wyrażaniu swoich myśli i emocji.

Relacje interpersonalne są ważnym elementem w budowaniu prawidłowego rozwoju i funkcjonowania zespołu. Pamiętajmy, że szkoła to drugie środowisko, w którym nasz uczeń najwięcej przebywa, dlatego należy zadbać, aby wzajemne relacje były poprawne. W komunikacji, budowaniu relacji i współpracy istotną rolę odgrywa także informacja zwrotna, która zawiera w sobie pochwałę, ale może także wskazywać na to, co odbiorca komunikatu powinien poprawić, nad czym powinien pracować. Informację zwrotną należy jednak przekazać w taki sposób, aby odbiorca zachował do siebie pozytywny stosunek i został zmotywowany w swoich działaniach. Powinna być przekazana z uwagą, rozwagą i szacunkiem – niezależnie od wieku odbiorcy. Nasz uczeń potrzebuje systematycznej informacji zwrotnej. Pamiętajmy, że informacja zwrotna to nie ocena – jest to opinia, którą wyrażamy w sposób zrozumiały, pełny – prócz faktów zawiera odczucia i ma na celu wpłynąć na zmianę zachowań.

 

Narzędzia wykorzystywane w mediacji, tutoringu i coachingu

Nauczyciel, trener, coach, tutor, mediator – to podstawowe role, jakie coraz częściej pełnią pedagodzy zatrudnieni w szkole. Pracują oni nad rozwojem wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży, ale też skupiają się na rozwoju całej organizacji, na podnoszeniu czy rozwijaniu kompetencji poszczególnych jej członków.

 

Ø  MEDIACJE

„Mediacje to budowanie mostów między ludźmi”. Mediacja to rozmowa na temat konfliktu i sposobu wyjścia z niego, ponieważ angażuje w rozwiązanie konfliktu obie strony, pozwala wypracować stanowisko, które dla obu stron będzie możliwe do przyjęcia i żadnej z nich nie zostanie ono narzucone. Dzięki temu mediacja jest bardzo efektywna i ma długotrwały skutek. Z jednej strony uczy brania odpowiedzialności za siebie, za swoje czyny, z drugiej zaś – pozwala na wyjście z konfliktu z twarzą.

Mediacja wpisuje się w filozofię sprawiedliwości naprawczej, przeciwstawiającej się filozofii sprawiedliwości karnej. Sprawiedliwość karna skupia się na osobie sprawcy zła, na tym, CO zrobił i JAK go ukarać.

 

Ø  TUTORING

Tutoring to metoda dydaktyczna, forma edukacji spersonalizowanej, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega przede wszystkim na regularnych spotkaniach z uczniem/studentem (tutoriale), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują zadania omawiane z tutorem. Głównym i możliwym do osiągnięcia celem tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia w rozwoju, w planowaniu jego własnej drogi edukacyjnej oraz w nabywaniu poczucia własnej odpowiedzialności, samodzielności i dojrzałości.

 

Ø  COACHING edukacyjny

„Wystarczy otwarte serce i trochę kompetencji komunikacyjnych”, twierdzi Lilianna Kupaj, autorka książki Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Po co zatem nauczycielom coaching? – przede wszystkim po to, aby zobaczyć w uczniu nie tylko umiejętność uczenia się, ale również człowieka, jego wartości, przekonania, tożsamość – aby uruchomić potencjał ucznia.

Trzy podstawowe umiejętności coacha to:

  1.   aktywne słuchanie (rozumienie)
  2.   zadawanie pytań (obopólne poszerzanie zrozumienia)
  3.   odzwierciedlanie (komunikowanie zrozumienia)

Coaching edukacyjny, tak ważny w dzisiejszych czasach, to proces towarzyszenia uczniowi w drodze do celu. Polega na umiejętności pracy z celami i zasobami.

 

Idea TOC (theory of constraints – teoria ograniczeń) jako jedna z podstaw skutecznej komunikacji z uczniem

TOC to filozofia, która dostarcza nam narzędzia myślowe i komunikacyjne usprawniające procesy oraz ich rezultaty. Pozwala na identyfikację ograniczeń – wynikających głównie ze sposobu interpretowania zjawisk w otaczającym nas świecie, w tym konsekwencji założonych zwyczajowo postaw i zachowań towarzyszących sposobowi naszego komunikowania się – i zarządzanie nimi. Stosowanie teorii ograniczeń warto wprowadzić do modelu naszego komunikowania się z uczniami, a także komunikowania się uczniów między sobą – zarówno w procesie uczenia się, jak i w kontekście budowania relacji czy pokonywania kryzysów.

 

FILARY TOC to:

  • wrodzona prostota
  • każdy konflikt można rozwiązać
  • ludzie chcą być dobrzy
  • nigdy nie mów „wiem”

 

 

Istnieją proste narzędzia do rozwoju myślenia krytycznego TOC:

GAŁĄZKA

Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo-skutkowe: „jeśli…, to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga zdobyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

Narzędzie to ułatwia osiągnięcie wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie strategicznego planu – z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

CHMURA

Narzędzie, które służy do analizowania konfliktu – przeniesienia koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

 

Jeśli macie ochotę na więcej rozbudowanych i szczegółowych informacji na temat budowania pozytywnych i silnych relacji w środowisku edukacyjnym – serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego szkolenia „R jak RELACJE – efekt domina a szkolna codzienność”, pobrania GREAT Booka oraz certyfikatu.

 

Zobacz relację online GREAT „R jak Relacje”!