Przedstawiamy zmiany w podstawie programowej języków obcych

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od 1 września 2017 roku w klasach I, IV oraz klasie VII szkoły
podstawowej.

Kontynuacja

Wprowadzony został wymóg kontynuacji pierwszego języka obcego przez wszystkie etapy edukacyjne,
czyli 12-13 lat. Określone zostały wymagane poziomy językowe po zakończeniu poszczególnych etapów
edukacyjnych:

  • Poziom A1 po III klasie
  • Poziom A2+ / B1 po klasie VIII

Komunikacja

Zwiększa się nacisk na umiejętności komunikacyjne, a w szczególności reagowanie językowe.

Zróżnicowane potrzeby

Zajęcia z języka obcego powinny uczyć tolerancji oraz otwartości na inne kultury. Uczeń powinien być w
stanie wyrażać siebie w kontekście kultury swojej ojczyzny.

Interkulturowość

Niezbędne będzie wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami na różnych poziomach umiejętności
językowych oraz z różnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby zapewnić kontynuację oraz osiągnięcie
wymaganych poziomów.

Integracja

Nauczyciel języka obcego powinien znać podstawy innych przedmiotów, a edukacja językowa powinna „iść po
śladzie” edukacji w języku ojczystym.

Autentyczne materiały

Nauczyciel powinien korzystać z autentycznych materiałów, w tym zdjęć, filmów oraz tekstów źródłowych,
tak aby nauczanie języka miało naturalny i prawdziwy kontekst.

Projekty

Praca metodą projektu staje się wymogiem, a nie urozmaiceniem na zajęciach języka obcego. Ma również
wspierać komunikację, a projekt może być realizowany na pojedynczej lekcji, lub na kilku etapach.

Diagnoza

Wymagane jest przeprowadzanie systematycznej formalnej oraz nieformalnej diagnozy umiejętności
językowych uczniów, a rodzice i opiekunowie powinni być informowani przez nauczyciela o jej wynikach.

Lubimy dzielić się wiedzą

Zobacz serię filmów, którą przygotowaliśmy dla was